Plaça Major

“...perquè eu fui espirat e en tan gran volentat, que res àls no amé mas que Ell fos honrat...”

Informació de l'indret

Autor Ramon Llull
Obra Desconhort, 1295

Cita Literària

“Quan fui gran e sentí del món sa vanitat,
comencí a fer mal e entrí en pecat,
oblidant Déu gloriós, seguint carnalitat;
mas planc a Jesucrist per sa gran pietat,
que es presentà a mi cinc vets crucificat,
per ço que el remembràs, e en fos enamorat
tan fort, que eu tractàs com Ell fos preïcat
per tot lo món, e que fos dita veritat
de la sua Trinitat e con fo encarnat;
perquè eu fui espirat e en tan gran volentat,
que res àls no amé mas que Ell fos honrat,
e adoncs comencí con lo servís de grat.”