Santuari de Cura

“ –Saps encara què és amor? –Si no sabés que és amor, sabera què és treball, tristícia, e dolor?”

Informació de l'indret

Autor Ramon Llull
Obra Llibre d’amic e amat, 1276-1278

Cita Literària

“Blanquerna estava en oració e considerava la manera segons la qual contemplava Déu e ses virtuts; e con havia finida sa oració, escrivia ço en què havia contemplat Déu. E açò faïa tots jorns; e mudava en sa oració novelles raons, per tal que de diverses maneres e de moltes componés lo Llibre de amic e amat, e que aquelles maneres fossen breus, e que en breu temps la ànima ne pogués moltes decórrer.
E en la benedicció de Déu, Blanquerna començà son llibre, lo qual departí en aitants verses con ha dies en l’any. E cascú vers basta a tot un dia a contemplar Déu, segons la Art del Llibre de contemplació.
[…]
Dix l’amat a l’amic:
–Saps, encara, què és amor?
Respòs:
–Si no sabés què és amor, sabera què és treball, tristícia, e dolor?”